• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie

     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie.

     • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-27
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-05-27

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
     • brak jest zmiany/dostosowania kontrastu wyświetlanej strony oraz wielkości czcionki
     • nie jest możliwe wyłączenie automatycznego przesuwania się obrazów
     • nie ma etykiety określającej cel przycisku służącego do wyszukiwania na stronie, jego nazwy oraz przeznaczenia w opcji wyszukiwania
     • identyfikatory elementów nie są zdefiniowane w sposób unikalny
     • nie jest dostępna nazwa dla niektórych linków do obrazów
     • brak tytułu dla niektórych elementów frame i iframe

     Wyłączenia

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na ich charakter - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-17
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-17

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Derdowska.
     • E-mail: j.derdowska@zsp3.eu
     • Telefon: 58 686 38 67

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie
     • Adres: ul. Mestwina II 2, 83-400 Kościerzyna
     • E-mail: j.breza@koscierzyna.gda.pl
     • Telefon: 58 686 38 67

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie, ul. Mestwina II 2

     Do budynku Szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mestwina II. Prowadzą do niego schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i barierką. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

     Sekretariat mieści się na parterze budynku.

     W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze łączą klatki schodowe, które utrudniają poruszanie się po szkole osobom na wózkach.

     Na terenie szkoły są miejsca parkingowe ogólnodostępne.

     Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     W budynku Szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.